Vyhlásenie verejnej ponuky

 02.07.2021

                               Vyhlásenie verejnej ponuky

na priamy predaj hnuteľného majetku Obce Gemerská Ves špeciálneho motorového vozidla, požiarne nákladné auto ÁVIA.

Obec Gemerská Ves so sídlom Obecný úrad Gemerská Ves, 982 62  Gemerská Ves č. 109 , IČO 00318701, zastúpená starostom  Monika Lévaiová, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  a zásad o nakladaní s majetkom obce a na základe Uznesenia OZ č. 17/2021 zo dňa 28.06.2021 zverejňuje svoj zámer predať nadbytočný hnuteľný majetok.

Predmet predaja: špeciálne motorové vozidlo, nákladné, požiarne AVIA

Farba: Červeno-biela

Továrenská značka, typ: AVIA A31.1 LSPH

Motor: motorová nafta

Výrobné číslo motora: A31006353

Rok výroby: 1994

 Bez evidenčného čísla

Doručovanie ponúk:

            Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 13.07.2021 do 12.00 hod. do kancelárie na obecnom úrade Gemerská Ves v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka - AVIA  – neotvárať“ a s uvedením odosielateľa.

            Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 15.07.2021 o 8:30 hod. v kancelárii starostu obce.

V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky. Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Dolný Štál si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

            Bližšie informácie ohľadom ponuky a osobnej obhliadky poskytne záujemcom informácie osobne v kancelárii obecného úradu starosta obce, prípadne ním poverený pracovník, alebo na tel. čísle 047/4334813 alebo na dotaz doručený na e-mail: starosta@gemerskaves.sk

V Gemerskej Vsi, dňa 29.06.2021

Dátum zverejnenia:  29.06.2021

Dátum zvesenia: 13.07.2021

Miesto zverejnenia: úradná tabuľa obce pred OcÚ, webová stránka obce: Gemerská Ves

                                                          

                                                                       Monika Lévaiová – starostka obce


1 2 ... 11