English

Obecný rozhlas

História

Obec Gemerská Ves vznikla v roku 1960 zlúčením obci Hrkáč a Šankovce.

Dejiny Hrkáča

HRKÁČ / Harkach 1274, Hrkáč 1920, maď. Harkács /.

Toto územie daroval kráľ Štefan V. hradčanom z Otročku, čo potvrdil v r. 1274 kráľ Ladislav IV. Obec sa vyvinula na starom osídlení. V roku 1427 tu mali zemepáni len 10 domových sídiel. V roku 1773 mala obec 14 zemianskych želiarov, v roku 1828, 53 domov a 431 obyvateľov.

Dejiny Šankoviec

ŠANKOVCE / Raas 1266, Sank 1294, Sankfalua 1421, Šankovce 1920 maď. Sánkfalva /

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1266. Vznikla na území, ktoré patrilo Šankovi. V roku 1427 tu žili rodiny Sánkfalvyovcov a Hösovcov. V 15. storočí sa rozdelili na Horné a Dolné Šankovce, dočasne patrili premonštrátskemu  prepoštstvu v Jasove. V 16. storočí obyvatelia ušli pred Turkami, ale obec bola znovu zaľudnená. V 18. storočí patrila Steinicherovcom a Draskóczyovcom. Začiatkom 19. storočia mala 333 obyvateľov, v roku 1828 61 domov.

V 19. storočí sa obyvatelia zaoberali prevažne poľnohospodárstvom. Po roku 1918 bola obcou roľníkov a poľnohospodárskych robotníkov. V rokoch 1938-1945, obec bola pripojená k Maďarsku. Po roku 1952, kedy bolo v obci založené Jednotné roľnícke družstvo, veľa občanov si tu našlo zamestnanie.

Obec GEMERSKÁ VES vznikla v roku 1960 zlúčením obcí HRKÁČ a ŠANKOVCE. Podľa administratívneho členenia patrí do Banskobystrického kraja a do okresu Revúca. Tvorí ju jedno katastrálne územie: Gemerská Ves. Niekoľko rokov bola aj strediskovou obcou a spravovala činnosť dvoch susedných obcí, Strelníc a Držkoviec.

Na základe údajov sčítania v mesiaci máj, obec má 954 obyvateľov, prevažnú väčšinu obyvateľstva tvoria občania maďarskej národnosti. Početné je rómske etnikum, ktoré sa však nehlási k svojim koreňom.

Na území obce obyvateľstvo nenachádza pracovné príležitosti, nakoľko nie sú v obci závody, podniky ani poľnohospodárske družstvo. V obci je vysoká nezamestnanosť, obec nezamestnaným pomáha iba cestou Národného úradu práce formou verejnoprospešných resp. aktivačných prác. Mladí občania odchádzajú za živobytím do zahraničia.

Historické pamiatky

V obci sú dva kaštiele - kaštieľ neskorobarokový /1768 /, klasicky upravený / 1826 /, ktorý dala postaviť rodina Draskócziovcov, neskôr ho predali rodine grófa Spanyola. V roku 2007 bol kaštieľ odpredaný za symbolickú 1 korunu potomkom grófa Spanyola. Bohužiaľ do dnešného dňa sa jeho rekonštrukcia neuskutočnila.

Barokovo-klasicistický kaštieľ postavený v roku 1778, a neskôr upravený v 1. polovici 19. storočia patrí premonštrátskemu  prepoštstvu v Jasove.

Rímskokatolícky kostol v neskorobarokovom štýle bol postavený v roku 1784, jeho interiér je zdobený v  historizujúcom slohu z konca 19. storočia.

  • Kaštieľ neskorobarokový (1768), klasicky upravený (1826)
  • Kaštieľ barokovo-klasicistický (1778), upravený (prvá polovica 19. storočia)
  • Kostol - rímskokatolícky, neskorobarokový (1784), interiér v historizujúcom slohu z konca 19. storočia.
  • Pamätná tabuľa - Historické pamätné miesto nachádzajúce sa v parku v strede obce bolo vytvorené  v roku 2008.Je tu umiestnených viacero pamätných tabúľ pripomínajúce dávnu minulosť. Na jednej z tabúľ je vytesaných 32 mien na počesť tých, ktorí boli v roku 1938 vysťahovaní do Čiech. Pamätnou tabuľou sme si poctili aj Lajosa Nagy Tasnádiho, nášho rodáka a jedného  zo zakladateľov Maďarskej akadémie vied.

László KONCSOL

  • Literárny kritik, básnik, pedagóg
  • V rokoch 1961 – 1962 pôsobil na Základnej škole v Gemerskej Vsi
  • V roku 2007 mu bolo udelené čestné občianstvo