English

Obecný rozhlas

Školstvo

Obec je zriaďovateľom Materskej a Základnej školy.

Materská škola – Óvoda

Riaditeľka: Mária Kovácsová
Učiteľka: Lýdia Tamášová a Tamara Terpáková  
Asistent učiteľa: Dominika Didiášová 
Upratovačka: Tímea Jankóová

Budova materskej školy odovzdaná v roku 1992, v posledných troch rokoch bol obnovený interiér, steny boli oživené pestrými farbami. V súčasnosti ju navštevuje 30 detí z Gemerskej Vsi a okolitých obcí.

Základná škola – Alapiskola

Profil školy

Začiatky Základnej školy –  Alapiskola v Gemerskej Vsi siahajú do šesťdesiatych rokov 20. storočia. Hlavnú budovu školy odovzdali do užívania v roku 1961. Sme plnoorganizovaná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a  jedinou dvojjazyčnou plnoorganizovanou základnou školou v okrese Revúca. Školu navštevujú žiaci z Gemerskej Vsi a z viac ako 12 okolitých obcí.

Od roku 2002 škola patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Gemerská Ves, je samostatným právnym subjektom, jeho štatutárnym orgánom je riaditeľ školy. Súčasťou školy je aj telocvičňa, ktorá bola postavená v roku 1981 v rámci Z-akcie, školský klub detí a školská jedáleň. Od roku 2004 sa hlavná budova postupne modernizuje. Vymenila sa strešná krytina, okná, fasáda školy tiež dostala nové farby, upravil sa školský dvor a postupne sa modernizoval aj interiér budovy. V roku 2009 bola telocvičňa zrekonštruovaná - vymenili sa okná, obnovila sa fasáda a kotolňa bola plynofikovaná. 

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 40-členný pedagogický zbor, z toho 28 učiteľov, 3 vychovávatelia, 7 asistentov a 2 farári.

V čase mimo vyučovania škola ponúka žiakom široký výber záujmových útvarov vzdelávacieho, kultúrneho a športového charakteru. Organizuje spoločensko-kultúrne podujatia a aktivity v rámci obce a školy.

Pýchou školy je bábkarský súbor Harkácsi Pimpó Bábcsoport, ktorý sa pravidelne zúčastňuje celoslovenskej súťaže Duna Menti Tavasz (Podunajská jar) v Dunajskej Strede, na ktorej sa každoročne umiestňuje na popredných miestach. Šíri dobré meno našej školy nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Škola poskytuje primárne a nižšie sekundárne vzdelanie.

Primárne vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy, žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej školy, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

Nižšie sekundárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

Základné informácie

Zriaďovateľ: Obec Gemerská Ves
Názov školy: Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves
Školské zariadenia, ktoré sú súčasťou školy: Školský klub detí

Školská jedáleň

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský
Právna forma: právny subjekt
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
Dátum vzniku: 1. júl 2002
IČO: 37833944
DIČ: 2021676635

Kontakt

Riaditeľ školy: PaedDr. Ladislav Rajtúk
zsgemves@gmail.com
047 55 97 522

Vedúca ŠJ: Adriana Bereckeiová
bereckeiova.sj.gemves@gmail.com
047 55 97 691