English

Obecný rozhlas

Dobrovoľný hasičský zbor

1. Úvod

Ochrana životov  a zdravia občanov a ich majetku pred požiarmi a inými živelnými pohromami je najdôležitejšou úlohou spoločnosti a štátu.

Dobrovoľná požiarna ochrana je jednotným , účelovým, humánnym, politicky nezávislým občianskym združeným združeným v súlade so zákonom SNR č.83/1990 zbierka o združovaní občanov. Je právnou nástupkyňou bývalej jednotnej dobrovoľnej organizácie zväzu požiarnej ochrany ČSFR na území Slovenskej Republiky.

2.  Minulosť

História organizácie sa začala písať v roku 1922, kedy bola v Trenčíne dňa 6. augusta založená Zemská Hasičská Jednota. Poslanie organizácie bolo vyjadrené heslom:

„Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“. Toto heslo sa dodnes vyníma na každej vlajke hasičského zboru

Logo DPO SR.

Hlavným cieľom   DPO je budovať, organizovať a zdokonaľovať  dobrovoľné hasičstvo v duchu stanov a právnych noriem z oblasti požiarnej ochrany a to najmä:

 • zásahovej činnosti a technickej pomoci
 • protipožiarnej prevencie a výchova pri predchádzaní požiarom
 • odbornej prípravy, školenia, výcviku a previerok pripravenosti DHZ
 • výchovy detí a mládeže
 • spolupráca so samosprávou a právnickými osobami
 • civilnej ochrany obyvateľstva
 • verejnoprospešnej a kultúrnej činnosti
 • zveľaďovania  dedičstva a histórie požiarnej ochrany
 • rozvíjanie, spolupráca so zahraničnými organizáciami dobrovoľných požiarnikov.

Súčasnej dobe je na Slovensku okolo 3000 DHZ s počtom 100 000 členom. Čo sa týka našej organizácie prvé informácie o hasičských činnostiach sú z roku 1954. Bohužiaľ veľmi málo, skoro nič  nezostalo z týchto čias pre našu organizáciu ani písomnosti ani relikvie.mV rokoch 1980 – 1986 naši členovia boli na vrchole v súťažnom činnosti a to keď reprezentovali náš kraj na majstrovstvách ČSSR v Bruntále.

V rokoch 1990 až  2008  naša organizácia nevykázala žiadnu činnosť.0

3. Súčastnosť

Až v roku 2008 prišli prvé nápady na obnovenie tejto činnosti. Začali sme celkom od nuly, nemali sme ani techniku, výstroj a výzbroj.

Prvú techniku sme nakúpili v Č.R. od obce LIPOV, ktorý nám vyšli v ústrety a predali Š 706 vo veľmi dobrom zachovalom stave. Ďalšiu techniku sme zabezpečili z krajského riaditeľstva a to AVIA 31, ktorá bola vyradená z ich výstroja.

Nemalé peniaze sme investovali do renovácii tohto auta. Bolo prestriekané a zvnútra prerobené  na naše podmienky.

Tretiu techniku sme odkúpili od firmy, ktorá zaoberá so zdravotnými službami a to Š 1203, ktorú sme tiež prestavali na naše požiadavky.

Na prvé súťaže sme mali PS-12 s objemom valcov 1500cm3. Veľmi rýchlo sme prišli na to, že tento stroj nám nebude zabezpečovať popredné miesta  na pohárových súťažiach. Pretože naši súperi už vtedy mali nielen väčšie stroje PS-12 s objemom valcov nad 1500cm3  a to 1800 cm3 až 2000 cm3, ale aj skúsenosti , zručnosti a taktiku. Tak sme začali hľadať novú techniku čo sa nám aj podarilo od obce Mokrá Lúka odkúpiť PS-12 s objemom valcov 2000 cm3,  za hodnotu 5000€. Je to špičkový stroj, ktorý bol vyrobený v dielni pána Vinckera v ČR. Závidia nám to nejeden DHZ. Len tak namargo tohto roku bol tento stroj v generálnej oprave u pána Vinckera v hodnote 900€.

Ale tieto stroje majú veľký výkon, ale výdrž len 13 sekúnd, lebo sú to určené na súťaž. A za tých pár sekúnd sa môže prihodiť všetko možné. Tak sme urobili zbierku od našich členov, fanúšikov a sponzorov a výsledok bol PS-12 1800 cm3, ktorý tiež spĺňa podmienky vrcholových súťaží, hodnotu má približne 4000€. 

Nielen stroje musíme mať na pohárové súťaže ale aj športové hadice, savice, rozdeľovače, prúdnice a tak ďalej. Momentálne hodnota našej výstroje a výzbroje je okolo 20 000€.

4. Družstvá

Čo sa týka výsledkov súťaží v jednotlivých kategórii,

momentálne máme päť súťažiacich družstiev  a to v kategóriách:

 • Plameň od 8 – 15 rokov
 • Dorast od 15 – 18 rokov
 • Muži do 35 rokov
 • Muži nad 35 rokov
 • Ženy

Tieto družstvá každý rok dosahujú lepšie a lepšie výsledky a to na previerke pripravenosti či na jednotlivých pohárových súťažiach.

 • ,,PLAMEŇ“ od 8 do 15 rokov
 • O našich najmenších ktorý nás reprezentujú na súťaži plameň sa ešte len oťukávajú tú činnosť, ale majú veľkú záujem o tento šport.
 • DORAST od 15 do 18 rokov

Dorastenci tiež veľmi dobre reprezentovali našu obec na previerke pripravenosti  v Muráňi 1.miesto. Rákoš, Držkovce tiež 1.miesto a tak majú putovný pohár v okresnej lige na 1.rok, ešte ho musia obhájiť 2 krát a potom ostane doma .

– MUŽI do 35 rokov

Kategórii muži do 35 rokov majú ťažšie z hľadiska súperov v okresoch RS, RV,RA. Doteraz bol najrenomovanejší súťaž „GEMERSKÝ POHÁR“ na týchto súťažiach si zmerajú sily najlepší z troch okresov. Už vlani naši chlapci obsadili 2.miesto čo je pre nich veľmi pekné umiestnenie.

9. snímka – MUŽI nad 35 rokov (veteráni)

Muži nad 35 rokov na previerke pripravenosti už druhý rok boli na 1.mieste

 – ŽENY

Ženy len vlani začali súťažiť ich výsledky hovoria zaň, zo štyroch súťaží 3 krát 1.miesto. Takisto reprezentovali náš okres na krajskom súťaží.

5. Brigády

Nakoľko štát previedol kompetencie na samosprávu bez finančnej dotácie a prinúti zriadiť Obecné Hasičské Zborí pri počte obyvateľov nad 500. Vieme že zriadenie OHZ je náročne na financie a obce majú málo finančných prostriedkov. Aj z tohto dôvodu každý rok členovia DHZ sa zúčastnia brigád. Cieľom týchto aktivít je zabezpečenie palivového dreva pre našich spoluobčanov.  Z týchto financií zabezpečujeme materiálno technické vybavenie na činnosť našej organizácie.

Takisto každý rok posielame našich členov na školenie kde získavajú odbornú prípravu.  Momentálne  máme vyškolených šesť členov.

6. Povodne v roku 2010

Oblasti civilnej ochrany náš DHZ spolu s obecným úradom zasahovali pri povodniach  v roku 2010  sedem krát za šesť mesiacov. Pri týchto činnostiach sme nazbierali veľa skúsenosti a zručnosti.

7. Naše akcie

Chcem ešte pripomenúť že je už  tradíciou zorganizovanie súťaže „Pohár Starostky Obce“ každý rok spolu s obecným úradom.

V oblasti verejno - prospešnej a kultúrnej činnosti môžeme sa pochváliť s výletom do Maďarska  na kúpalisko v Egri, alebo s Vianočnou zábavou.

Koncoročné vyhodnotenie súťaží na ktorých si spúšťame videa zo súťažmi kde sme reprezentovali  našu obec.

Všetky tieto činnosti, ktoré som spomínal robíme kvôli mladej generácii, aby sme im dali svoje skúsenosti a zručnosti. Všetky organizácie ktoré tu boli spomínané sú potrebné rozvoju obce a však na rozdiel od ostatných organizácii Dobrovoľný Hasiči slúžia občanom obce.