Dobrovoľná zbierka

 08.10.2020

Obec Gemerská Ves

Obecný úrad Gemerská Ves

Gemerská Ves 109, 982 62

VYHLÁSENIE DOBROVOĽNEJ ZBIERKY

Obec Gemerská Ves v súlade s § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnené niektorých zákonov

vyhlasuje dobrovoľnú zbierku s názvom

„Pomoc občanom obce Gemerská Ves po ničivom tornáde“

Usporiadateľ dobrovoľnej zbierky: Obec Gemerská Ves, IČO: 00318701, DIČ: 2021168721

Účel dobrovoľnej zbierky: Finančné príspevky pre občanov obce Gemerská Ves, ktorým bola spôsobená škoda na majetku v dôsledku ničivého tornáda.

Zaslaním finančných prostriedkov na transparentný účet obce Gemerská Ves, vedený vo Všeobecnej úverovej banke, Mierová 37, 982 01 Tornaľa, číslo

IBAN SK 59 0200 0000 0028 1543 7659

Do správy sa uvedie meno prispievateľa alebo názov spoločnosti.

Variabilný symbol: 5102020

Finančné prostriedky je možné odovzdať aj v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Gemerskej Vsi s označením „Dobrovoľná zbierka“.

Doba konania dobrovoľnej zbierky: od 09. 10. 2020 do 31. 10. 2020

Finančné prostriedky získané zbierkou budú použité výlučne na uvedený účel. O priebehu a výsledkoch zbierky (príjme a použití finančných prostriedkov) budú poslanci a verejnosť informovaní zverejnením údajov na úradnej tabuli, ako aj na webovej stránke obce.

Monika Lévaiová

   starostka obce


1 2 ... 11