Obec Gemerská Ves rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Rozhodnutie

 07.11.2019

OBEC GEMERSKÁ VES

Gemerská Ves č. 109, 982 62 Gemerská Ves

Č. sp.:  303/2019                                                                    V Gemerskej Vsi, 06.11.2019

R O Z H O D N U T I E

Obec Gemerská Ves, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, § 69 ods. 1 písm. a), d) a f) zákona č. 534/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“) a v súvislosti s určením správneho orgánu podľa § 69 ods. 3 zákona, na základe žiadosti Obce Cvalová, Chvalová 10, 982 62 Gemerská Ves (ďalej len „žiadateľ“) č. 1021/2019 zo dňa 03.10.2019, podľa ustanovení § 47 ods. 3 a 48 ods. 1 zákona a v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“):

 1. vydáva žiadateľovi súhlas na výrub 37 ks stromov rastúcich na pozemkoch KN-E parc. č. 234/1, 235, 240/16, 368/2, 359 a KN-C parc. č. 147 a 1395 v katastrálnom území Chvalová, a to:
 • 14 ks smrek obyčajný (Picea excelsa) s obvodom kmeňa v cm: 130, 234, 195, 120, 204, 87, 115, 149, 160, 171, 199, 201, 207 a 163 – meraným vo výške 130 cm nad zemou a rastúcich v miestnom cintoríne, na pozemkoch KN-E parc. č. 234/1, 235, 240/16, 368/2 a KN-C parc. č. 1395;
 • 16 ks borovica lesná (Pinus sylvestris) s obvodom kmeňa v cm: 202, 251, 80, 191, 140, 138, 150, 139, 118, 108, 195, 153, 180, 174, 155 a 232 – meraným vo výške 130 cm nad zemou a rastúcich v miestnom cintoríne, na pozemkoch KN-E parc. č. 234/1, 235, 240/16, 368/2 a KN-C parc. č. 1395;
 • 2 ks smrekovec opadavý (Larix decidua) s obvodom kmeňa v cm: 238 a 133 – meraným vo výške 130 cm nad zemou a rastúcich v miestnom cintoríne, na pozemkoch KN-E parc. č. 234/1 a 235;
 • 1 ks hruška poľná (Pyrus pyraster) s obvodom kmeňa v cm: 98 – meraným vo výške 130 cm nad zemou a rastúcej v miestnom cintoríne, na pozemku KN-E parc. č. 234/1;
 • 1 ks dub letný (Quercus robur) s obvodom kmeňa v cm: 134 – meraným vo výške 130 cm nad zemou a rastúcom v miestnom cintoríne, na pozemku KN-E parc. č. 234/1;
 • 2 ks smrek obyčajný (Picea excelsa) s obvodom kmeňa v cm: 129 a 141 – meraným vo výške 130 cm nad zemou a rastúcich bezprostredne pred budovou obecného úradu, na pozemku KN-C parc. č. 147;
 • 1 ks smrek obyčajný (Picea excelsa) s obvodom kmeňa v cm: 157 – meraným vo výške 130 cm nad zemou a rastúcom v dosahu rodinných domov, na pozemku KN-E parc. č. 359.

Obec Gemerská Ves v súlade s § 82 ods. 12 zákona určuje žiadateľovi bližšie podmienky vykonania výrubu takto:

 • výrub vykonať tesne pri zemi, všetku drevnú hmotu vrátane konárov a rôznych iných zvyškov po výrube je potrebné z miesta výrubu odstrániť;
 • rúbať len stromy určené vo výroku tohto rozhodnutia a vyznačené v teréne dvoma farebnými kruhovými znakmi – jedným na kmeni vo výške cca 130 cm nad zemou a jedným na koreňových nábehoch;
 • výrub uskutočniť v termíne najneskôr do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

 1. ukladá žiadateľovi povinnosť uskutočniť na svoje náklady náhradnú výsadbu pred budovou obecného úradu, na pozemku KN-C parc. č. 147, pozdĺž plota oddeľujúceho susediaci pozemok (KN-C parc. č. 152) – 24 ks tuja západná (Thuja occidentalis). Náhradná výsadba sa uskutoční v termíne do 1 roka od realizácie výrubu. Žiadateľ zabezpečí trvalú starostlivosť o vysadené dreviny – v prípade zničenia vysadených drevín žiadateľ zabezpečí ich nahradenie.

           

Tento súhlas nenahrádza povolenia alebo súhlasy vyžadované podľa iných právnych predpisov.

            Osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté.

            Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže Obec Gemerská Ves na návrh alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť, zrušiť alebo rozhodnúť o predĺžení jeho platnosti.

O d ô v o d n e n i e

            Dňa 08.10.2019 bola Obci Gemerská Ves (ďalej len „tunajší úrad“) doručená žiadosť Obce Chvalová č. 1021/2019 zo dňa 03.10.2019 o vydanie súhlasu na výrub 34 ks drevín – 14 ks smreka obyčajného, 16 ks borovice lesnej, 2 ks smrekovca opadavého, 1 ks hrušky poľnej a 1 ks duba letného rastúcich v miestnom cintoríne na pozemkoch KN-E parc. č. 234/1, 235, 240/16, 368/2 a KN-C parc. č. 1395 v katastrálnom území Chvalová čiastočne vo vlastníctve žiadateľa a čiastočne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb. Súčasťou žiadosti boli výpisy z listu vlastníctva č. 290, 478 a 645 a mapový podklad.

            Tunajšiemu úradu doposiaľ nebola doručená žiadna predbežná žiadosť v zmysle ustanovenia § 82 ods. 6 zákona. V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 tunajší úrad zverejnil informáciu o začatom správnom konaní a v stanovenej lehote nikto nepotvrdil záujem byť účastníkom predmetného konania.

            V zmysle ustanovení § 18 správneho poriadku tunajší listom č. 925/2019  zo dňa 17.10.2019 upovedomil všetkých známych účastníkov konania o začatí správneho konania v predmetnej veci a súčasne, podľa ustanovení § 21 správneho poriadku nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 05.11.2019. Účastníčka konania – pani Gizela Tóthová, ktorej pobyt nie je tunajšiemu úradu známy, bola upovedomená verejnou vyhláškou podľa ustanovení § 26 správneho poriadku. Ústneho pojednávania a terénnej obhliadky sa zúčastnil žiadateľ a za ďalších vlastníkov Ing. Branislav Eged za Slovenský pozemkový fond a pán Tibor Tóth, bytom Chvalová č. 25, ktorý zároveň predložil splnomocnenia na zastupovanie pani Estery Bedécsovej bytom Štítnická č. 42, Rožňava a pána Csabu Tótha bytom Košická 36, Rožňava. Pán Tibor Tóth, ako spoluvlastník dotknutého pozemku nemá námietky voči výrubu tu rastúcich drevín a vyslovil aj súhlas v mene ďalších spoluvlastníkov – pani Estery Bedécsovej a pána Csabu Tótha. Zástupca Slovenského pozemkového fondu vyjadril predbežný ústny súhlas bez ďalších pripomienok. Ďalší účastníci konania sa pojednávania nezúčastnili a ani do termínu pojednávania nepredložili žiadne stanovisko. Na ústnom pojednávaní bola zo strany žiadateľa doplnená požiadavka výrubu ďalších 3 drevín – 2 smrekov obyčajných rastúcich bezprostredne pred budovou obecného úradu na pozemku KN-C parc. č. 147 a 1 smreka obyčajného rastúceho na pozemku KN-E parc. č. 359 v dosahu rodinných domov. Oba uvedené pozemky sú vo vlastníctve obce. Pri obhliadke bol posúdený vek, zdravotný stav, vzhľad, vzrast a stabilita predmetných drevín a z toho vyplývajúca hrozba škôd na majetku s ohľadom na súčasný vývoj klimatických pomerov. Obhliadkou sa potvrdila nutnosť výrubu všetkých stromov uvedených v žiadosti, vrátane dodatočne doplnených stromov. Všetky stromy navrhované na výrub predstavujú reálnu hrozbu značných škôd na majetku a tiež reálne ohrozenie zdravia a života ľudí

            Na ústnom pojednávaní bola dohodnutá náhradná výsadba drevín tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

            V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je žiadateľ oslobodený od zaplatenia správneho poplatku.

            Na základe všetkých zistených skutočností v rámci správneho konania tunajší úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Neznámym účastníkom konania alebo účastníkom konania, ktorých pobyt nie je tunajšiemu úradu známy sa toto rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou.

Toto rozhodnutie má podľa ustanovení § 26 správneho poriadku povahu verejnej vyhlášky a zverejňuje sa po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle obce tunajšieho úradu. Pätnásty deň je dňom doručenia.

P o u č e n i e

            Podľa ustanovení § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku je proti tomuto rozhodnutiu možné podať odvolanie v lehote do 15 dní od jeho doručenia na Obec Gemerská Ves. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie možné preskúmať súdom.

Monika Lévaiová

                                                                                                             starostka obce


1 2 ... 10