English

Obecný rozhlas

Zaburinenie pozemkov

 20.04.2022

Zaburinenie pozemkov v okrese Revúca - upozornenie

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca ako vecne a miestne príslušný orgán podľa §23 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon"), týmto upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich zákonom stanovenú povinnosť podľa § 3 ods. 1 zákona predchádzať výskytu a šíreniu burín, vykonávať agrotechnické opatrenia na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou.   Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, dopustí sa priestupku ( fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ) podľa § 25 a § 26 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, pričom za tieto správne delikty môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky 33 200 €.   Na základe uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a užívateľov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín.   Splnenie tejto povinnosti bude štátna správa na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy aj v tomto roku kontrolovať.    Podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, obec pri výkone samosprávy utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a chráni životné prostredie. Podľa § 5 ods. 8 toho zákona, v záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi štátu. Z toho dôvodu obec pri výkone samosprávy v oblasti zaburinenia pozemkov v intraviláne obce by mala zakomponovať do všeobecno-záväzných nariadení aj povinnosť zo strany fyzických a právnických osôb prevádzať likvidáciu burín na užívaných alebo neužívaných pozemkoch, pričom sa môže právne oprieť o čl. 20 ods. 3 Ústavy SR, o § 3 a § 127 Občianskeho zákonníka.   


1 2 >