English

Obecný rozhlas

Výberové konanie - na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy

 05.04.2022

OBEC GEMERSKÁ VES

v zastúpení: Monika LÉVAIOVÁ, starostka obce

 

podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e   v ý b e r o v é   k o n a n i e

na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky

Materskej školy - Óvoda v Gemerskej Vsi

 

s termínom nástupu do funkcie 06. 06. 2022

 

Podmienky a požadované kvalifikačné predpoklady uchádzača:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a,b,c) zákona č. 138/2019 Z. z,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z., spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • znalosť príslušnej legislatívy.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • overená kópia dokladov o vzdelaní a vykonaní I. atestácie alebo jej náhradnej formy,
 • potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja príslušnej materskej školy v rozsahu 1 - 2 strán/A4, - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • odpis z registra trestov sa bude vyžadovať iba od úspešného uchádzača,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako tri mesiace),
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c), e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve sa školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Platové podmienky:

 • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške funkčného platu najmenej 878 €.

 

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – MŠ Gemerská Ves - neotvárať“ najneskôr do 26.04.2022 na adresu:

Obec Gemerská Ves

982 62 Gemerská Ves 109

 

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.

 

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

 

 

 

Gemerská Ves  5. 4. 2022                                                     Monika LÉVAIOVÁ

       starostka obce


Zoznam aktualít: