English

Obecný rozhlas

Oznámenie o zámere obce Gemerská Ves

 06.10.2022

OZNÁMENIE

o zámere obce Gemerská Ves predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 

 

  1. Obec Gemerská Ves so sídlom Gemerská Ves č. 109, 982 62 Gemerská Ves v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Vsi č. 35/2022 zo dňa 03.10.2022 zverejňuje zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Vsi trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
  2. Predmetom prevodu - predaja je nehnuteľný majetok – pozemky na LV č. 699, k.ú. Gemerská Ves, obec Gemerská Ves vymedzené výpisom z katastra nehnuteľností, vytvorený cez katastrálny portál, parcela reg. KN C č. 1381 o výmere 104 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1 pre účely prevodu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho:

Ladislav Jankó, Gemerská Ves, Hrkáč č. 136., 982 62 Gemerská Ves

  1. Kúpna cena za predmet prevodu bola stanovená vo výške 215 €, pričom ide o stanovenú všeobecnú hodnotu pozemku podľa znaleckého posudku č. 9/2022 vypracovaného znalcom Ing. Róbert Mag,  zo dňa 26.08.2022 a ostatné náklady spojené s predajom.

 

  1. Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

 

Obec Gemerská Ves uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetný pozemok z dôvodu, že  pozemok sa nachádza za jeho záhradou .

 

  1. Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce www.gemerskaves.sk.
  2. Doba zverejnenia: od 06.10.2022 do 20.10.2022 vrátane.
  3. Návrh na schválenie prevodu, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov bude predložený na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v mesiaci december 2022.

 V Gemerskej Vsi, dňa 06.10.2022

 

                                                                                              Monika Lévaiová

                                                                                               starostka obce


Zoznam aktualít: