English

Obecný rozhlas

Oznámenie o zámere obce Gemerská Ves

 06.10.2022

OZNÁMENIE

o zámere obce Gemerská Ves predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 

 

  1. Obec Gemerská Ves so sídlom Gemerská Ves č. 109, 982 62 Gemerská Ves v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Vsi č. 35/2022 zo dňa 03.10.2022 zverejňuje zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Vsi trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
  2. Predmetom prevodu - predaja je nehnuteľný majetok – pozemky na LV č. 699, k.ú. Gemerská Ves, obec Gemerská Ves vymedzené výpisom z katastra nehnuteľností, vytvorený cez katastrálny portál, parcela reg. KN C č. 1381 o výmere 104 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1 pre účely prevodu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho:

Ladislav Jankó, Gemerská Ves, Hrkáč č. 136., 982 62 Gemerská Ves

  1. Kúpna cena za predmet prevodu bola stanovená vo výške 215 €, pričom ide o stanovenú všeobecnú hodnotu pozemku podľa znaleckého posudku č. 9/2022 vypracovaného znalcom Ing. Róbert Mag,  zo dňa 26.08.2022 a ostatné náklady spojené s predajom.

 

  1. Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

 

Obec Gemerská Ves uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetný pozemok z dôvodu, že  pozemok sa nachádza za jeho záhradou .

 

  1. Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce www.gemerskaves.sk.
  2. Doba zverejnenia: od 06.10.2022 do 20.10.2022 vrátane.
  3. Návrh na schválenie prevodu, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov bude predložený na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v mesiaci december 2022.

 V Gemerskej Vsi, dňa 06.10.2022

 

                                                                                              Monika Lévaiová

                                                                                               starostka obce


Zoznam aktualít:

Výberové konanie Výberové konanie
Oznámenia
23. NOV 2023
Putovná knižnica Putovná knižnica
Oznámenia
14. NOV 2023
Oznámenie Oznámenie
Oznámenia
03. NOV 2023
Komunitné centrum Komunitné centrum
Aktuality
24. OKT 2023
Pozvánka Pozvánka
Aktuality
26. JÚL 2023
Pozvánka Pozvánka
Aktuality
26. APR 2023
Pozvánka Pozvánka
Aktuality
22. SEP 2022
Pozvánka Pozvánka
Aktuality
03. AUG 2022
1 2 ... 10 >