English

Obecný rozhlas

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 02.08.2022

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

V zmysle §84  zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických  v rámci realizácie : Národného projektu „ Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. „

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec  Gemerská Ves, 982 62 Gemerská Ves 109

Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický asistent/asistentka – 1 pracovné miesto

Podkategória: asistent/asistentka učiteľa materskej školy

Predpoklady: v zmysle platnej právnej úpravy zákona č. 138/2019 Z.z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a  odborných zamestnancov.

- min. úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou

Pracovný pomer na dobu: určitú

Predpokladaný nástup do zamestnania : 01.09.2022

Platové podmienky: v zmysle platnej úpravy Zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis / europas/,
  • doklady o ukončenom vzdelaní / maturitné vysvedčenie/,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 17.08.2022 do 15.00 hod. na adresu: Obec Gemerská Ves, 982 62 Gemerská Ves 109

 

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania pedagogický asistent – neotvárať“.

 

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec Gemerská Ves, 982 62 Gemerská Ves 109. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 22.08.2022 v čase od 10.00 hod v budove Obecného úradu obce a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

 

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“

 

 

V Gemerskej Vsi, dňa 02.08.2022

                                                                                                                                          Monika Lévaiová

                                                                                                                                             starostka obce


Zoznam aktualít: