English

Obecný rozhlas

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 02.08.2022

Výberové konanie na učiteľku materskej školy

 

Obec Gemerská Ves ako zriaďovateľ Materskej školy Gemerská Ves č. 109, 982 62 Gemerská Ves vyhlasuje výberové konanie na miesto učiteľky materskej školy s termínom nástupu na dobu určitú od 1.9.2022.

Kvalifikačné predpoklady:

Min. stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona 138/ 2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/ 2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Osobnostné predpoklady :

Bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, organizačné schopnosti, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením, zvládanie záťažových situácií.

Ďalšie požiadavky výberového konania:

Žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi

Doklady o vzdelaní (overené fotokópie dokladov o absolvovanom vzdelaní a ďalšom vzdelávaní)

Profesijný životopis

Čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti poštou alebo osobne do podateľne Obecného úradu Gemerská Ves, 982 62 Gemerská Ves č. 109 alebo elektronicky spolu s požadovanými dokladmi na e- mail: starosta@gemerskaves.sk najneskôr do 17.8. 2022.

Výberové konanie sa uskutoční pohovorom v priestoroch obecného úradu. Termín konania pohovoru bude oznámený prihláseným uchádzačom telefonicky.

 

 

                                                                     Monika Lévaiová

                                                                       starostka obce


Zoznam aktualít: