Zverejnenie informácie o výrube drevín

 20.06.2023

Zverejnenie informácie o výrube drevín.

Obec Gemerská Ves, ako príslušný orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82, ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie svojho záujmu byť účastníkom v začatom konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť Obci Gemerská Ves do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie.

Kontaktné údaje:        Obec Gemerská Ves                           Tel.:  +421 47 4334813                                              Gemerská Ves č. 109                        E-mail: starosta@gemerskaves.sk

982 62 Gemerská Ves

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Predmet konania

420/2023

19.06.2023

20.06.2023

výrub 1 ks orecha kráľovského rastúceho na parcele registra C KN č. 2/2 a 1 ks lipy malolistej  a 2 ks tují západných rastúcich na parcele registra C KN č. 1/1, v zastavanom území obce Otročok


1 2 3