Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 11.01.2022

Príloha 4.1-2

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Gemerská Ves, Gemerská Ves  č. 109, 982 62 Gemerská Ves

vyhlasuje výberové konanie na

 • 1 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP)[1],

ktoré sa uskutoční dňa  24.01.2022 o  10 .00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu Gemerská Ves.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu vyhlasovateľa.

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP alebo obe pozície). Ak záujemca vo svojej žiadosti jednoznačne neuvedie pozíciu o ktorú má záujem, nebude  pozvaný na VK.

Žiadosť je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP TSP a TP II.- NEOTVÁRAŤ“. 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je[2]: 18.01.2022

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Predpokladaná hrubá mzda je

Suma základnej zložky mzdy: celková cena práce od 888 – do 1251 €/ mesiac

Výška mzdy sa upraví na základe preukázateľnej  dĺžky praxe a získaných vedomostí z ďalšieho vzdelávania a získaných schopností potrebných na vykonávanie činnosti v oblasti terénnej sociálnej práce.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
 • podpísaný životopis (CV) vo formáte Europass,
 • kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť (nepovinné),
 • originál alebo kópiu výpisu z registra trestov (nie starším ako tri mesiace) preukazujúci bezúhonnosť uchádzača resp. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, ktoré najneskôr pri nástupe do zamestnania nahradí výpisom z registra trestov,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval (nepovinné).

Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu Terénny pracovník:

- ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie.

Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu terénny pracovník:

 • ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie.[3]

Výberové kritériá na pozíciu terénny pracovník  sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).
 2. Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v cieľovej skupine (započítava sa aj účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo misijnej činnosti, komunitné aktivity a podobne).
 3. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo 

       organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

4.   Znalosť jazyka cieľovej skupiny (  rómsky, maďarsky a pod.).

5.   Znalosť cieľovej skupiny ( pobyt v nej a pod.).

Každý úspešný uchádzač na pozíciu terénny sociálny pracovník alebo terénny pracovník, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Pred podpisom Zmluvy o pracovnom pomere doručí výpis registra trestov, nie starší ako 3 mesiace od dátumu realizovania výberového konania.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Neúspešných kandidátov už obec nebude kontaktovať.

Miestom výkonu práce je katastrálne územie obce Gemerská Ves a kancelária TSP a TP v priestoroch Obecného úradu Gemerská Ves.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je:  01.02.2022

Popis práce Terénneho pracovníka zahŕňa najmä:[4]

 • asistencia terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností,
 • pod vedením terénneho sociálneho pracovníka aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potenciálnych klientov,
 • poskytovanie informácií smerujúce k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom ďalších služieb,
 • poskytovanie informácií o možnostiach podpory členov rodiny pri starostlivosti o osobu v spoločnej domácnosti,
 • sprevádzanie klienta v rámci  riešenia ich sociálnych problémov,
 • príprava stretnutí s rodinami klientov,
 • podieľa sa na opatreniach v oblasti primárnej prevencie, konzultuje s terénnym sociálnym pracovníkom v rámci svojho metodického vedenia, spolupracuje s koordinátorom terénnej sociálnej práce, riadi sa usmerneniami terénneho sociálneho pracovníka, dokáže sa priebežne vzdelávať a udržiavať si odbornú spôsobilosť
 • vytváranie podmienok pre terénnu sociálnu prácu (podieľa sa na približovaní kultúrneho kontextu lokálnej komunity terénnemu sociálnemu pracovníkovi, vytvára sociálne a spoločenské kontakty a aktivizuje klientov pod vedením sociálneho pracovníka),
 • administratívne spracúva výkon svojej práce (vedenie spisovej dokumentácie a terénneho denníka).

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete Obci Gemerská Ves (uviesť názov obce/mesta/MVO) súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené
v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v trestnom konaní, Inšpektorát práce. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

                                                                                                                                Monika Lévaiová

                                                                                                                                  starostka obce

Kontakt:

Obec Gemerská Ves

Gemerská Ves č. 109

982 62 Gemerská Ves

Tel.: +421 47 4334813

e-mail: starosta@gemerskaves.sk[1] Nehodiace sa škrtnúť

[2] Rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke.

[3] Nižšie stredné odborné vzdelanie, (absolvovanie dvojročného vzdelávacieho programu odboru  vzdelávania v strednej odbornej škole alebo v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je  vysvedčenie o záverečnej skúške; v učebných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získane kvalifikácii aj výučný list; v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.,§16, ods. 4, písm. a).

[4] Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.


  1 2 3