Voľby do NR SR 2020

 15.11.2019

Elektronické adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu a žiadostí o voľbu poštou

Elektronikus címek a szavazóigazolvány és a postai úton történő szavazás kérvényezésére

Obec Gemerská Ves

č. 109

982 62 Gemerská Ves

Gömörfalvai Községi Hivatal

hsz. 109

982 62 Gömörfalva

tel.:      047/5597534

e-mail:               gemves@stonline.sk  

VYVESENÉ: 5.11.2019    

  

Delegovanie členov do okrskových volebných komisií v zmysle § 49 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje:

  1. meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, 
  2. meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, 
  3. podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky. 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

V zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 351/2019 Z. z. 

zo dňa  5. novembra 2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky lehota na utvorenie okrskových volebných komisií  je:  08.01.2020.

Elektronické adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

Obec Gemerská Ves

č. 109

982 62 Gemerská Ves

tel.: 047/5597534                     

e-mail:             gemves@stonline.sk

VYVESENÉ:  05.11.2019 

Žiadosť vyplňte veľkými písmenami.

Žiadosť o voľbu poštou

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

......................................................................

(adresa obecného /mestského, miestneho/ úradu)

Podľa   § 60 ods. 1   zákona   č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadam o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020.

Meno:

Priezvisko:

Rodné číslo:

Adresa trvalého pobytu v Slovenskej republike:

Ulica:

Číslo domu:

Obec:

PSČ:

Adresa miesta pobytu v cudzine (pre zaslanie hlasovacích lístkov a obálok):

Ulica:

Číslo domu:

Obec:

PSČ:

Štát:

V

Dátum:

Podpis:

Poučenie

o spôsobe hlasovania pre voliča,

ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
a požiadal o voľbu poštou

Na základe žiadosti o voľbu poštou Vám pre voľby do Národnej rady Slovenskej boli doručené:

- hlasovacie lístky kandidujúcich politických subjektov

- obálka opatrená odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta, mestskej časti) Vášho trvalého pobytu a

- návratná obálka označená heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“, Vašou adresou ako adresou odosielateľa a adresou obecného (mestského, miestneho) úradu obce (mesta, mestskej časti) ako adresou prijímateľa.

Z hlasovacích lístkov vyberiete jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho politického subjektu, ktorému ste sa rozhodli odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môžete bez ďalšej úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta, mestskej časti) a túto zalepíte,   alebo   na vybranom hlasovacom lístku môžete zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dávate prednosť. Zakrúžkovať môžete poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Ak odovzdáte prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho politického subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať. Upravený hlasovací lístok vložíte do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta, mestskej časti) a zalepíte ju.

Hlasovací lístok, na ktorom budú mená kandidátov prečiarknuté, menené alebo dopisované bude platný, na uvedené úpravy sa nebude prihliadať.

Zalepenú obálku vložíte do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ a odošlete ju. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ. Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci (mestu, mestskej časti) najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, t. j. najneskôr 28. 2. 2020.

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na internetovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr


1 2