Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 270)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2023KGRPOP3ZŠPKBB147. Poskytnutie finančnej podpory pre školy Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0 €
2023KGRPOP3MŠPKPO077 Poskytnutie finančnej podpory pre školy Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0 €
601/2023 prenájom hrobového miesta Odb.: Judita Lázoková
Dod.: Obec Gemerská Ves
10 €
596/2023 prenájom hrobového miesta Odb.: Helena Vitková
Dod.: Obec Gemerská Ves
10 €
23-110-00455 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
500 €
///. Predmetom zmluvy je dodávať do odberných miest elektrinu. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0 €
/// Predmetom zmluvy je dodávať do odberných miest elektrinu. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0 €
// Predmetom tejto zmluvy je závazok dodávateľa dodávať odberateľovi plyn. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0 €
542/2023 prenájom hrobového miesta Odb.: Veronika Lakatošová
Dod.: Obec Gemerská Ves
20 €
517/2023 prenájom hrobového miesta Odb.: Zlata Keresztešová
Dod.: Obec Gemerská Ves
15 €
MC12072023-001 Závazok Webexu zhotoviť dielo,t.j.webovú stránku zodpovedajúcu špecifikáciám uvedeným v prílohách tejto zmluvy. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: webex.digital s. r. o.
108 €
1064/2021. Zmluvy sa slovné spojenie -do dvoch mesiacov predchádzajúcich -nahrádza slovným spojením -do jedného mesiaca predchádzajúceho. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Úrad vlády SR
0 €
KRHZ-BB-VO-139-043/2023 Darca bezplatne prevádza obdarovanému vlastníctvo hnuteľných vecí vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva vnútra Slovenskej rebubliky a obdarovaný vyhlasuje,že dar prijíma. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
2409078883 skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
78.84 €
1/2023 Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru v prospech obdarovanému. Odb.: Árpád Fertő
Dod.: Obec Gemerská Ves
100 €
22/2023 Predmetom zmluvy je,že prenajímateľ prenajme nájomcovi plochu za účelom umiestnenia jeho reklamnej tabule s logom. Odb.: Brantner Gemer s.r.o.
Dod.: Obec Gemerská Ves
100 €
23/30/054/1028 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
0 €
23/30/054 Dohoda- Podpora udržiavania pracovných návykov- PUPN Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
684.40 €
070/2023. Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Východoslovenská OZV,s.r.o.
0 €
070/2023 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Východoslovenská OZV,s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk