Športový klub

Minulosť

V minulosti fungovala v obci Telovýchovná jednota Gemerská Ves, v rámci ktorej mali možnosť mladé športové talenty rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti. Svoju činnosť ukončila v roku 1989.

Múlt

A községben 1989-ig működő  Gömörfalvai Torna Klub  lehetőséget adott a fiatal tehetségek kibontakozására.

Začiatky Športového klubu Gemerská Ves

Po osemnástich rokoch stagnovania z iniciatívy mladých futbalistov bol založená organizácia pod názvom Športový klub Gemerská Ves. Všeobecný názov športový klub malo za cieľ združovať v danom klube športovcov rôzneho zamerania. Zakladajúcimi členmi boli: ..... Športový klub zahájil svoju činnosť v roku 2007.

A Gömörfalvai Sport Klub megalakulása

Tizennyolc évi stagnálás után az ifjú labdarúgók kezdeményezésére megalakult a Gömörfalvai Sport Klub. Az elnevezésből is kitűnik, hogy célja a különféle sporttevékenységek és ágazatok egy klubba való tömörítése. A sport klub 2007-től működik. Alapító tagjai voltak:          

Začiatky boli pomerne ťažké, bolo potrebné vynaložiť veľa úsilia a námahy, napr. na úpravu športového ihriska, vybudovať šatňu pre futbalistov.

Keďže sme mali málo finančných prostriedkov, boli sme odhodlaní hľadať sponzorov, za pomoci ktorých sa nám podarilo zakúpiť dresy, lopty, sieťky a ďalšie športové potreby. Poďakovanie patrí v prvom rade Obci Gemerská Ves, ktorá každoročne prispieva na činnosť klubu, ďalej je to firma AGRO TRADE GROUP, s. r. o., súkromní podnikatelia – Imre Czúz, Tibor Molnár, Viliam Gotthard.

oldal

A kezdet nehéz volt. A tereprendezés, öltözők építése sok fáradsággal járt. Mivel a költségvetésünk nem engedte meg a nagyobb beruházást, támogatókat kerestünk, minek eredményeképp sikerült tornamezeket, labdákat, futballhálót és egyéb sportszereket vásárolni. Köszönettel tartozunk elsősorban Gömörfalva községnek, mely évente hozzájárul a klub működési kiadásaihoz, továbbá az AGRO TRADE GROUP kft-nek és Czúz Imre, Molnár Tibor valamint Gotthard Vilmos magánvállalkozóknak.

Súčasnosť

V súčasnosti predsedá športovému klubu p. Tomáš Demjén, ktorý je zároveň aj trénerom  dorastencov. Jeho podpredsedom je súčasný starosta Obce Otročok, p. Vojtech Somosvári. Dospelí pracujú pod vedením p. Jozefa Gazdu a jeho asistenta Tibora Székelya. Financie klubu spravuje Csaba Jankó.

A sport klub elnöke Demjén Tamás, aki egyben az ifi csapat edzője is. Alelnök Somosvári Béla, aki jelenleg Otrokocs község polgármestere. A felnőtt korcsoport Gazda József edző és Székely Tibor segédedző vezetése alatt dolgozik. A gazdasági ügyeket Jankó Csaba intézi.

V sezóne 2007/2008 sme sa stali víťazmi 3. triedy, čo znamenal automatický postup do 2. triedy. Prvenstvu sme sa mohli tešiť v Tornali na Zimnom pohári primátora mesta Tornaľa, na Pohári starostu Obce Licince a Skerešovo. V rokoch 2008 - 2010 sme súťažili v druhej  triede, aj toto obdobie  bolo veľmi  úspešné – zúčastnili sme CORGOŇ CUPU v Behynciach, X. a XI. ročníka KAZÁR CUPU, Pohára starostov obcí Otročok a Gemerská Ves. V sezóne 2010/2011 sme sa stali víťazmi druhej triedy obvodného futbalového zväzu a postúpili sme do 1. prvej triedy, kde pôsobíme ako nováčikovia. Aj v tejto kategórií sme boli účastní Pohára Mesta Tornaľa a Jelšava.

A 2007/2008-as szezont a járási 3. osztály győzteseiként zártuk, ami a 2. osztályba való fellépést jelentette. Győzelmet könyveltünk el Tornalján, amikor megnyertük a Tornalja polgármestere által meghirdetett Téli Kupát, majd Lice és Szkáros községek polgármestere által megrendezett Polgármester Kupán. A 2008-2010-es években a járási  2. osztályban versenyeztünk. Részt vettünk a CORGON CUPÁ-n Bejében, a X. és XI. KAZÁR CUPÁ-n, Otrokocs és Gömörfalva polgármesterei által mehirdetett kupán. A 2010/2011-es évadban osztályunk első helyezettjei lettünk, és újoncként bejutottunk a járási első osztályba. Ebben a kategóriában is résztvevői voltunk a tornaljai és jolsvai kupának.

Cieľom športového klubu je zapojiť do svojej činnosti čo najväčší počet obyvateľov obce, preto pravidelne organizujeme brigády, výlety, športové podujatia pre mládež i dospelých ako aj zábavy. Uvedomujúc si zodpovednosť za vlastnú obec sme pomáhali pri nedávnych záplavách a odstraňovaní jej ničivých následkov. Sme vďační za všetku pomoc, ktorú nám obec poskytuje, preto sa snažíme fungovať tak, aby mohla byť na nás pyšná.

Jelen

Sportklubunk célja bekapcsolni tevékenységébe a község lakóinak minél nagyobb hányadát, ezért rendszeresen szervezünk sportversenyeket az ifjúság és a felnőttek számára, közös kirándulásokon, környezetszépítő akciókon és mulatságokon veszünk részt. Felelősségteljes munkát végeztünk a múlt évi áradás okozta károk helyrehozásában is. Hálásak vagyunk a község által nyújtott mindennemű segítségért. Úgy szeretnénk működni, hogy ezzel is öregbítsük falunk hírnevét.

Vízia do budúcnosti

Svoju činnosť chceme úspešne rozvíjať aj v budúcnosti.

Naším cieľom je:

  • zapojiť do našich aktivít čo najviac mladých ľudí
  • udržať sa v prvej triede
  • vybudovať na športovom ihrisku tribúnu pre fanúšikov.

Jövőkép

Munkánkat szeretnénk sikeresen tovább folytatni.

Célunk:

  • tevékenységünkbe bekapcsolni a fiatalok legszélesebb rétegeit
  • megtartani helyünket a futball szakosztály járási 1.osztályában
  • a sportpályán lelátó építése a nézők számára