Oznámenie o zámere obce Gemerská Ves predaj neh. majetku

 02.07.2021

OZNÁMENIE

o zámere obce Gemerská Ves predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

  1. Obec Gemerská Ves so sídlom Gemerská Ves č. 109, 982 62 p. Gemerská Ves v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Gemerská Ves č. 16/2021 zo dňa 28.06.2021 zverejňuje zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Vsi trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
  2. Predmetom prevodu - predaja je nehnuteľný majetok – zastavané plochy a nádvoria na LV č. 343, k.ú. Gemerská Ves, obec Gemerská Ves vymedzené výpisom z katastra nehnuteľností, vytvorený cez katastrálny portál, parcela reg. E KN č. 40 o výmere 466 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1 pre účely prevodu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho:

Ladislav Herczeg, Gemerská Ves č. 155, 982 62 Gemerská Ves

  1. Kúpna cena za predmet prevodu bola stanovená vo výške 190,00 €, pričom ide o stanovenú všeobecnú hodnotu pozemku podľa znaleckého posudku č. 12/2021 vypracovaného znalcom Ing. Róbert Mag,  zo dňa 20.06.2021 a ostatné náklady spojené s predajom.

  1. Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Obec Gemerská Ves uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetný pozemok z dôvodu, že pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti záhrady a rodinného domu, ktorého majiteľom je žiadateľ.

  1. Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce www.gemerskaves.sk.
  2. Doba zverejnenia: od 29.06.2021 do 13.07.2021 vrátane.
  3. Návrh na schválenie prevodu, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov bude predložený na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v mesiaci október 2021.

 V Gemerskej Vsi, dňa 28.06.2021


                                                                                              Monika Lévaiová

                                                                                               starosta obce


    1 2 ... 11