Prerozdelenie dobrovoľnej zbierky

 25.11.2020

Obec Gemerská Ves

Obecný úrad Gemerská Ves

Gemerská Ves 109, 982 62

PREROZDELENIE DOBROVOĽNEJ ZBIERKY VYHLÁSENEJ OBECNÝM ÚRADOM GEMERSKÁ VES

Obec Gemerská Ves v súlade s § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnené niektorých zákonov

vyhlásila dobrovoľnú zbierku s názvom

„Pomoc občanom obce Gemerská Ves po ničivom tornáde“

Usporiadateľ dobrovoľnej zbierky: Obec Gemerská Ves, IČO: 00318701, DIČ: 2021168721

Účel dobrovoľnej zbierky: Finančné príspevky pre občanov obce Gemerská Ves, ktorým bola spôsobená škoda na majetku v dôsledku ničivého tornáda.

Finančné prostriedky bolo možné zaslať na transparentný účet obce Gemerská Ves, vedený vo Všeobecnej úverovej banke Tornaľa, odovzdať aj v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Gemerskej Vsi s označením „Dobrovoľná zbierka“.

Doba konania dobrovoľnej zbierky bol termín: od 09. 10. 2020 do 31. 10. 2020

Finančné prostriedky získané zbierkou vo výške 3.036,00 € boli poslancami Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Vsi uznesením č. 41/2020 zo dňa 16.11.2020 prerozdelené nasledovne:

Ján Viczén –               506,00 €

Anna Paušurová –      506,00 €

Ružena Šerešová –     506,00 €

Dezider Dubai –         506,00 €

Emil Lacko –              506,00 €

Tibor Lőrincz –           506,00 €

Monika Lévaiová

   starostka obce


1 2